Monday, 12 December 2011

Question 1


1.
The information below describes the surface of object X.
Maklumat di bawah menerangkan permukaan objek X.

 
Which of the following is the property of object X?
Antara yang berikut, manakah yang merupakan sifat objek X?
A  Object X is a good reflector of light.
     Objek X adalah pemantul cahaya yang baik.
B  Object X is a poor reflector of light.
     Objek X adalah pemantul cahaya yang lemah.
C  Object X is a good absorber of light.
     Objek X adalah penyerap cahaya yang baik.
D  Object X is a poor insulator of light.
     Objek X adalah penebat cahaya yang lemah.

2.
The diagram below shows an investigation.
Rajah di bawah menunjukkan suatu penyiasatan.


 
What is the purpose of the investigation?
Apakah tujuan penyiasatan ini?
A  To show that light can be reflected
     Untuk menunjukkan bahawa cahaya boleh
     dipantulkan

B  To show that light can be refracted
     Untuk menunjukkan bahawa cahaya boleh
     dibiaskan

C  To show that light travels in straight lines
     Untuk menunjukkan bahawa cahaya
     bergerak lurus

D  To show that a shadow is formed when
     light is blocked by an opaque object
     Untuk menunjukkan bahawa bayang-bayang
     terbentuk apabila cahaya dihalang oleh
     objek legap

3.
The diagram below shows an investigation concerning the movement of light.
Rajah di bawah menunjukkan satu penyiasatan tentang pergerakan cahaya.


Diagram / Rajah

Which of the following will cause the observer to be unable to see the light of the candle?
Antara yang berikut, manakah yang akan menyebabkan pemerhati tidak dapat melihat cahaya lilin?
A  The eye is brought closer to the cardboard
     which has a hole.
     Mata didekatkan dengan kadbod berlubang.
B  The candle is brought closer to the cardboard
     which has a hole.
     Lilin didekatkan dengan kadbod berlubang.
C  The position of one of the pieces of cardboard
     is shifted.
     Kedudukan satu daripada kadbod dialih.
D  The candle is burning too brightly.
     Lilin menyala terlampau terang.

4.
A boy standing in front of a mirror can see an image of himself in the mirror, as shown in the diagram below.
Seorang budak lelaki yang berdiri di hadapan cermin dapat melihat imej dirinya di dalam cermin seperti yang ditunjukkan pada rajah di bawah.


 
This is because...
Hal ini kerana...
A  the mirror absorbs light.
     cermin menyerap cahaya.
B  the mirror refracts light.
     cermin membiaskan cahaya.
C  the mirror reflects light.
     cermin memantulkan cahaya.
D  the mirror disperses light.
     cermin menyerakkan cahaya.

5.
The diagram below shows an investigation.
Rajah di bawah menunjukkan suatu penyiasatan.


 
If the torch is placed nearer to the object, what will happen to the shadow formed on the screen?
Jika lampu suluh diletakkan lebih dekat dengan objek, apakah yang akan berlaku pada bayang-bayang yang terbentuk pada skrin?
A  The shadow will become bigger.
     Bayang-bayang akan menjadi lebih besar.
B  The shadow will become smaller.
     Bayang-bayang akan menjadi lebih kecil.
C  The shape of the shadow will change.
     Bentuk bayang-bayang akan berubah.
D  The colour of the shadow will change.
     Warna bayang-bayang akan berubah.

6.
The list below are the properties of light.
Senarai di bawah ini ialah sifat-sifat cahaya.


Which properties of light are involved in the situation below?
Sifat-sifat cahaya manakah yang terlibat dalam situasi di bawah ini?

Diagram / Rajah

A  P and Q                        B  P and R
     P dan Q                            P dan R
C  P, Q and R                   D  Q, R and S
     P, Q, dan R                       Q, R, dan S

7.
The diagram below shows an investigation.
Rajah di bawah menunjukkan suatu penyiasatan.

Diagram / Rajah 7

What information can be gathered from the investigation?
Apakah maklumat yang dapat dikumpulkan daripada penyiasatan ini?
I     Light can be reflected.
      Cahaya dapat dipantulkan
II   Light travels in straight lines.
      Cahaya bergerak lurus.
III  Light cannot pass through opaque
      objects.
      Cahaya tidak dapat menembusi objek legap.
IV  Light is reflected better by shiny surfaces.
      Cahaya dipantulkan dengan lebih baik oleh
      permukaan berkilat.

A  I and II
     I dan II
B  I and IV
     I dan IV
C  II and III
     II dan III
D  III and IV
     III dan IV

8.
Which of the following properties of light cause the formation of a shadow?
Antara sifat cahaya yang berikut, manakah yang menyebabkan pembentukan bayang- bayang?
I     Light travels in straight lines.
      Cahaya bergerak lurus.
II    Light can be reflected by a shiny object.
      Cahaya boleh dipantulkan oleh objek yang
      berkilat.

III  Light cannot pass through an opaque object.
      Cahaya tidak boleh menembusi objek legap.
A  I and II                   I and III
     I dan II                    I dan III
C  II and III                D  I, II and III
     II dan III                 I, II, dan III

9.
The diagram below shows a ray diagram.
Rajah di bawah menunjukkan gambar rajah sinar.

DIAGRAM / RAJAH

Which line, P, Q, R or S, shows the reflected ray?
Antara garisan P, Q, R, dan S, manakah yang menunjukkan sinar pantulan?
A  P                                  B  Q
C  R                                  D  S

10.
The diagram below show the shadows of an object when light is shone on the object from
different directions.
Rajah di bawah menunjukkan bayang-bayang suatu objek apabila cahaya dipancarkan dari arah yang berlainan.

Diagram / Rajah

Which of the following objects produces these shadows?
Antara yang berikut, objek manakah yang menghasilkan bayang-bayang itu?

No comments:

Post a Comment